Bogojavljenje – Sveta Tri kralja (B)

Utorak, 6. siječnja 2015. godine

1. ČITANJE Iz 60, 1-6

Ustani, zasini, Jeruzaleme, jer dolazi svjetlost tvoja, i slava Gospodnja sviće nad tobom! Jer, gle, zemlju tmina pokriva i mrklina narode. A tebe Gospodin obasjava, i Slava se njegova javlja nad tobom. K tvojoj svjetlosti koračaju na­rodi, i kraljevi k sjaju zore tvoje. Očima okruži i pro­matraj: svi se oni sabiru, k tebi dolaze! Izdaleka ti dolaze sinovi, kćeri ti donose u naručju. Gledat ćeš tad i sjati, igrat će ti srce i širiti se, jer k tebi će poteći bogatstvo mora, blago naroda k tebi pritjecati. Mnoštvo deva prekrit će te, mladih deva iz Midjana i Efe. Svi će iz Sabe dolaziti, do­nosit će zlato i tamjan, i hvale navješćivati Gospodnje.

Riječ Gospodnja

PSALAM 72 (71)
Klanjat će se tebi, Gospodine, svi narodi zemlje. 

Bože, sud svoj daj kralju
i svoju pravdu sinu kraljevu.
Nek puku tvojem sudi pravedno,
siromasima po pravici!

U danima njegovim cvjetat će pravda
i mir velik - sve dok bude mjeseca.
I vladat će od mora do mora,
i od Rijeke do granica svijeta.

Kraljevi Taršiša i otoka nosit će dare,
vladari Sebe i Sebe danak donositi.
Klanjat će mu se svi vladari,
svi će mu narodi služiti. 

On će spasiti siromaha koji uzdiše,
nevoljnika koji pomoćnika nema;
smilovat će se ubogu i siromahu
i spasit će život nevoljniku. 

2. ČITANJE Ef 3, 2-3a. 5-6

Braćo! Zacijelo ste čuli za rasporedbu milosti Božje koja mi je dana za vas: objavom mi je obznanjeno Otajstvo koje ne bi obznanjeno sinovima ljudskim drugih naraštaja. Ono je sada u Duhu objavljeno svetim Kristovim apostolima i prorocima: da su pogani subaštinici i »sutijelo« i sudionici obećanja u Kristu Isusu — po Evanđelju.

Riječ Gospodnja

EVANĐELJE Mt 2, 1-12

Kad se Isus rodio u Betlehemu judejskome u dane Heroda kralja, gle, mudraci se s Istoka pojaviše u Jeruzalemu raspi­tujući se: »Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa dođosmo pokloniti mu se.« Kada to doču kralj Herod, uznemiri se on i sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance na­rodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: »U Betlehemu judejskome, jer ovako piše pro­rok: 'A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim, jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj — Izraela!'«
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: »Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javite mi da i ja pođem te mu se poklonim.« Oni, saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak izađe pred njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđoše u kuću, ugledaše dijete s Marijom, majkom njegovom, padoše ničice i pokloniše mu se. Otvoriše zatim svoje blago i prinesoše mu darove: zlato, tamjan i smirnu.
Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otidoše drugim putem u svoju zemlju.

Riječ Gospodnja

Go back