PRAVILNIK HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA NA BUNI - H K M

PRAVILNIK
HRVATSKE KATOLIČKE MLADEŽI
BLAŽENOG ALOJZIJA STEPINCA NA BUNI

I. OPĆE ODREDBE

Član 1.


Hrvatska katolička mladež (skraćeno HKM) je udruga katoličke mladeži župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna, koja se okuplja u Pastoralnom centru „Bl. Alojzija Stepinca“ na Buni. Osnovana je na temelju odredaba kanona 298-311 i 321-329 Crkvenog zakonika (CIC).

Član 2.


Sjedište Udruge je u Pastoralnom centru na Buni. Puna adresa glasi: Hrvatska katolička mladež, Pastoralni centar bl. Alojzija Stepinca, 88202 Buna;

Član 3.


Geslo blaženog Alojzija Stepinca, zaštitnika HKM-a, je ujedno i geslo Udruge: U tebe se Gospodine uzdam! (In te, Domine, speravi!).

Član 4.


Udruga se sastoji od predsjednika, potpredsjednika, tajnice, duhovnika (redovito župnik) pročelnika sekcija i njihovih zamjenika te ostalog članstva. Svi ovi nabrojani članovi s pravom glasa čine Skupštinu HKM-a.

Član 5.


Najmanje dvaput godišnje sastaje se Skupština HKM-a (obično početak i konac akademske godine, listopad – lipanj) koja na početku akademske godine donosi Godišnji radni kalendar i jedina je kadra mijenjati Pravilnik i način ustroja, te birati vodstvo. Skupštinu sačinjavaju predsjedništvo HKM-a, pročelnici sekcija i njihovi zamjenici te svi nazočni članovi HKM-a.

Član 6.


Udruga ima svoj Pravilnik/Statut (trajno) i svoj Godišnji radni kalendar (svake godine novi). Udruga ima svoj Pečat i Zastavu koji se koriste u javnim spisima ili javnim nastupima HKM-a a njima raspolaže župnik i predsjednik/zamjenik/tajnica HKM-a po potrebi.

 

II. SVRHA HKM-a

Član 7.


HKM se osniva u svrhu rada na vlastitoj duhovnoj izgradnji i posvećenju članova te za apostolat i duhovnu obnovu katoličke mladeži na području župe u duhu Kristova Evanđelja.

Član 8.


Članovi HKM-a trebaju biti praktični katolici. Uzor im je bl. Alojzije Stepinac kojega izabiru za nebeskog zaštitnika. Njihov život mora biti po načelima katoličke vjere, tj. svjesno obdržavanje Božjih i crkvenih zapovijedi, njegovanje liturgijskog života, sudjelovanje u euharistiji, obavljanje duhovnih vježbi, sudjelovanje na crkvenim sastancima, svečanostima, kako na župskoj tako i na biskupijskoj razini, te slavljenje crkvenih blagdana, posebno dana bl. Alojzija: 10.veljače – dan nebeskog rođendana; 8. svibnja – dan rođenja za ovaj svijet i 3. listopada – dan proglašenja blaženim.

Član 9.


Članovi HKM-a su dužni što bolje upoznati vjerski nauk i crkveno ustrojstvo. U tu se svrhu održavaju redoviti tjedni sastanci, prosvjetna predavanja, tečajevi za proučavanje vjerskih, kulturnih i društvenih tema. Na poseban način njeguju glazbu i pjevanje, druže se s knjigom te šire katolički tisak; organiziraju priredbe i predavanja, zabave u katoličkom duhu, te su od svekolike pomoći duhovnim pastirima u pastoralnom radu. Radi razvijanja duha zajedništva organiziraju se skupne društvene igre, izleti i hodočašća.

Član 10.


Članovi HKM-a, vođeni duhom apostolata, moraju promicati katoličku svijest u narodu, ljubav i odanost prema Crkvi, Svetom Ocu i biskupima. Posebno će njegovati lijepo izražavanje, vodit će borbu protiv psovke, boriti se za ćudoredne vrednote, pravo na život od začeća do smrti.

 

III. MATERIJALNA SREDSTVA RADA

Član 11.


Radi ostvarivanja svrhe ovoga rada članovi HKM-a prikupljaju i materijalna sredstva i to: 1. od članarine članova (zaposleni 30 KM, nezaposleni 20 KM); 2. od darova i priloga prijatelja Udruge; 3. od eventualnih dobiti kod sudjelovanja u nekim priredbama, nastupima ili organizacijama; 4. od povremene prodaje pojedinih tiskanih ili drugih izdanja. Visina članarine usvaja se na Prvoj godišnjoj skupštini tekuće godine. Pola iznosa članarine daje se prilikom popunjavanja prijavnice a ostatak najkasnije do Uskrsa. Novac od članarine namijenjen je za potrebe HKM-a.

 
IV. ČLANSTVO

Član 12.


Članom HKM-a može postati svaki krizmani katolički vjernik ili vjernica s područja župe sve dok se pojedinac osjeća mladim a nije sklopio ženidbeni vez.

Član 13.


Uvjeti za pristup u HKM su: prihvaćanje načela Katoličke Crkve, odredbi ovoga Pravilnika i potpisivanje godišnje prijavnice u HKM.

Član 14.


HKM ima redovite, počasne i potporne članove. Redoviti članovi su oni koji su potpisali prijavnicu te redovito i aktivno sudjeluju u radu Udruge. Počasni članovi su oni koje se takvima imenuje zbog prijašnjih zasluga u svom djelovanju kroz HKM. Oni nemaju pravo glasa niti su dužni redovito sudjelovati u radu Udruge ali mogu se povremeno pozivati na posebne susrete te njihovo mišljenje može biti savjetodavnog karaktera. U potporne članove se ubrajaju oni koji na bilo koji način, bilo redovito bilo povremeno, potpomažu rad HKM-a. Premda nisu redoviti članovi s prijavnicama te kao takvi nemaju pravo glasa u odlučivanju, može im se po potrebi dopustiti djelovanje unutar pojedine sekcija, uz suglasnost vodstva HKM-a i vodstva dotične sekcije.

Član 15.


Članovi HKM-a ne mogu biti članovi ili voditelji onih udruga ili političkih stranaka koje u svom programu  imaju negativan odnos prema vjeri, moralu i Katoličkoj Crkvi.

Član 16.


Članom HKM-a prestaje se biti: 1. Svojevoljnim ili dogovornim istupom, 2. Nepotpisivanjem godišnje prijavnice u predviđenom vremenu 3. Isključenjem na temelju odluke unutar vodstva HKM-a zbog objektivno važnog razloga.

 

V. ORGANIZACIJA I RAD

Član 17.


Udruga ima svoje uže i šire vodstvo. U uže vodstvo spadaju predsjednik, potpredsjednik i tajnik. U šire vodstvo spadaju već spomenuto uže vodstvo te pročelnici i zamjenici svih sekcija unutar HKM-a. Uže i šire vodstvo HKM-a zajedno s ostalim nazočnim članovima HKM-a tvori Skupštinu HKM-a i oni imaju pravo glasovanja pri važnijim odlukama. Novi članovi nemaju pravo glasa na Prvoj skupštini pa sve dok ne potpišu prijavnicu u HKM.

Član 18.


Predsjednik Udruge bira se između tri kandidata koji se predlažu na Drugoj skupštini koncem akademske godine. Jednog kandidata bira šire vodstvo Udruge (uže vodstvo te svi pročelnici i zamjenici sekcija) većinom glasova između dva kandidata koji su dobili najviše glasova u prvom krugu glasovanja. Drugog kandidata predlaže Predsjednik kojemu istječe mandat. Trećeg kandidata predlaže Župnik. Između ta tri kandidata, ukoliko prihvaćaju kandidaturu, na Prvoj skupštini slijedeće akademske godine (u listopadu) većinom glasova nazočnih članova bira se Predsjednik HKM-a. Drugi po broju glasova je potpredsjednik a treći tajnik (ukoliko prethodnima nije produžen mandat uz njihovu suglasnost). Pročelnike (ukoliko je mjesto ispražnjeno) predlaže uže vodstvo a oni sami imenuju svoje zamjenike unutar sekcije koju vode.

Član 19.


U radu Udruge vrijedi načelo nadređenosti i podređenosti, poštujući uvijek istinu i rukovodeći se pravednošću te bratskom i kršćanskom ljubavlju.

Član 20.


Mandat vodstvu traje 2 godine s mogućnošću ponovnog izbora ili do odustajanja ili opoziva zbog važnog razloga. U vodstvo Udruge, kao i među pročelnike sekcija, mogu se birati samo punoljetni članovi koji su već bar jednu akademsku godinu članovi HKM-a.

Član 21.


Zadaća vodstva je da vodi, planira i saziva članstvo na redovite sastanke te da organizira rad Udruge između skupština i brine se oko duhovne izgradnje članstva i apostolata Udruge kao cjeline.

Član 22.


Duhovnika udruge imenuje nadležna crkvena vlast. Ukoliko se drugačije ne odredi duhovnik udruge je sam mjesni župnik. On odgovara za sva pitanja vjere, morala i crkvene discipline.

Član 23.


HKM mora svake godine održati svoje dvije godišnje skupštine. U posebnim slučajevima može se sazvati Izvanredna skupština o čemu odlučuje uže vodstvo Udruge u suradnji s pročelnicima i njihovim zamjenicima.

 

VI. GODIŠNJI RADNI KALENDAR

Član 24.


Umjesto Poslovnika -koji je uobičajen u ovakvim vrstama udruga - HKM svake godine izrađuje Radni kalendar prilagođen crkvenoj i liturgijskoj godini, proslavama župnih svetkovina te događanjima na biskupijskoj i općecrkvenoj razini.

Član 25.


Godišnjim radnim kalendarom HKM-a, koji donosi Prva godišnja skupština, određuju se plan i program za godinu koja slijedi, odnosi unutar organizacije, upute za rad, kao i način izvedbe planiranoga tijekom tekuće godine. Radni kalendar na početku svake godine osmišljava, izrađuje i predlaže na glasovanje Skupštini uže vodstvo Udruge u suradnji sa svim pročelnicima i njihovim zamjenicima.

Član 26.


Svaka sekcija pojedinačno (liturgijska, karitativna, medijska, športska, dramska i animatorska) unutar svoje sekcije dužna je napraviti Radni kalendar za tekuću godinu, na temelju Godišnjeg radnog kalendara HKM-a, a koji se tiče isključivo njihova djelovanja. Također, na Drugoj godišnjoj skupštini, koja je koncem akademske godine, svi pročelnici dužni su podnijeti pisani izvještaj o radu svoje sekcije tijekom tekuće godine te svoje prijedloge za buduće djelovanje.

 

VII. ZAKLJUČNE ODREDBE

Član 27.


U slučaju prestanka djelovanja Udruge sva imovina Udruge prelazi u vlasništvo župe Presvetoga Trojstva Blagaj-Buna.

Član 28.


Odluku o privremenom prestanku djelovanja udruge ili o njenom gašenju može donijeti samo redovita ili izvanredna Skupština udruge. Traži se mišljenje i suglasnost župnika.

Član 29.


Sporne situacije i nedorečenost Pravilnika ili Radnog kalendara rješavat će uže vodstvo Udruge u dogovoru sa župnikom.

Član 30.


Ovaj Pravilnik stupa na snagu u akademskoj godini 2010/'11.

Vodstvo HKM-a